O NAMA AKTIVNOSTI GOSTI N0V0STI GALERIJA KONTAKT English
 
Saradnici i članovi asocijacijeProf Dr Nevena Čalovska - Hercog, Dr sci.med., ECP

Specijalista neuropsihijatar, doktor medicinskih nauka, profesor na Fakultetu za medije i komunikacije, Departmana za psihologiju, nosilac nacionalnog i evropskog sertifikata za psihoterapiju, generalni sekretar Saveza društava psihoterapeuta Srbije, generalni sekretar Evropske asocijacije za porodičnu terapiju, ekspert za akreditaciju instituta za trening psihoterapije pri Evropskoj asocijaciji za psihoterapiju. Autor edukativnih programa iz sistemske psihoterapije, posebno prilagodjenih različitim radnim kontekstima. Konsultant stručnih timova u SOS selima u Kraljevu, Sarajevu. Konsultant-supervizor Instituta za porodicu i brak "Alternativa" u Skopju, Makedonija. Konsultant Internacionalne organizacije za migracije na programima psihosocijalne podrške.

Osnivač je i predsednik Asocijacije sistemskih terapeuta i voditelj edukativnog programa.


Desanka Nagulić, ECP

Klinički psiholog, specijalista medicinske psihologije, porodični psihoterapeut, zaposlena u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, Odsek za brak i porodicu. Nosilac je nacionalnog i evropskog sertifikata za psihoterapiju. Od 1998. godine je uključena u kreiranje i realizaciju edukativnih programa iz sistemske porodične terapije kao trener i supervizor. U profesionalnoj praksi je učestvovala u različitim programima domaćih i medjunarodnih organizacija usmerenih na podršku porodici i primenu sistemskih intervencija u različitim kontekstima.

Jedan je od osnivača Asocijacije sistemskih terapeuta, konsultant, edukator i supervizor.


Jelena Milićević, ECP


Diplomirani psiholog, sistemski porodični terapeut. Master iz porodične terapije stekla je 2002. godine u Londonu, na Institutu za psihijatriju, Maudsley bolnica. Nacionalna i evropska asocijacija za psihoterapiju su joj dodelile svoje sertifikate za psihoterapijsku praksu. Zaposlena je kao psiholog i nastavnik psihologije u srednjoj britanskoj internacionalnoj školi (BIS) u Beogradu.

Edukator je u procesu edukacije sistemskih porodičnih terapeuta AST-a od 2006. godine.

 
Radmila Vulić - Bojović

Psiholog, psihoterapeut, trener i supervizor sa 25-godišnjim iskustvom rada u sistemu socijalne zaštite. Diplomirala kliničku psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1992. godine.

Edukaciju iz Refleksivne sistemske terapije započela pri ViIST (Verband internazionaler Institute fuer Systemische Therapie) u Marburg-u, Nemačka (1992 - 1995). Stekla Advanced Diploma in Systemic Psychotherapy (Napredna diploma sistemskog psihoterapeuta), IFT (Institute of Family Therapy), 2006. godine u Londonu, Engleska. Nosilac Sertifikata za sistemsku superviziju ( 2012) od Marlborough Family Services, London, Engleska. Od 2016.godine član Glavnog odbora Evropske asocijacije za porodičnu terapiju ( EFTA) i sekretar Komore Nacionalnih asocijacija za porodičnu terapiju ( EFTA – NFTO).


Edukator je u procesu edukacije sistemskih porodičnih terapeuta AST-a od 2008. godine.
 
Dr Snežana Mijalković, Mr sci.med., ECP

Psihijatar, psihoterapeut i sertifikovani profesionalni kouč (Erickson College International, Kanada). Ima zvanje magistra medicinskih nauka iz oblasti psihoterapije. Nosilac je Nacionalnog sertifikata za psihoterapiju i Evropskog sertifikata za psihoterapiju. Od 1997. do 2010. godine je radila u Novom Zelandu kao psihijatar i psihoterapeut. Jedan je od osnivača i član specijalističkog multidisciplinarnog tima Savetovališta za psiho-onkologiju (Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Srbije, Beograd). Učestvuje u izvodjenju edukacionih kurseva iz oblasti psiho-onkologije. Nacionalno i internacionalno vodi radionice posvećene uspesnom nošenju sa životnim izazovima i promenama, maksimalizaciji ličnih potencijala i unapredjenju kvaliteta partnerskih relacija, porodičnog i profesionalnog života. Član je Evropske asocijacije za psihoterapiju, Novozelandske asocijacije za porodičnu terapiju, Evropske asocijacije za porodičnu terapiju i Evropske asocijacije za ginekološku onkologiju. Od 2009. do 2010. godine je bila član Borda direktora Internacionalne asocijacije za porodičnu terapiju.

Edukator je u procesu edukacije sistemskih porodičnih terapeuta AST-a od 2010. godine.


Bojan Vuković, ECP

Sistemski porodični psihoterapeut. 2010. Diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer socijalna politika i socijalni rad. Od 2010. Radi kao socijalni radnik u domu za decu bez roditeljskog staranja "Drinka Pavlović" u Beogradu.Od 2015. Godine uključen u rad Savetovališta za decu i porodicu pri Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine. U NVO "GRiG" radi sistemsku porodičnu terapiju sa porodicama mladih koji ispoljavaju problem u ponašanju, i koji su upućeni od strane suda.

Edukator je u procesu edukacije sistemskih porodičnih terapeuta AST-a od 2014. godine.

 


 

 


Prof Dr Saveta Draganić Gajić, Dr sci.med., ECP

Psihijatar, doktor medicinskih nauka, redovni profesor na Fakultetu za medije i komunikacije "Singidunum" u Beogradu, Departmana za psihologiju. Nosilac Nacionalnog i Evropskog sertifikata za psihoterapiju. Od 2008.g. obavljala je funkciju šefa Kabineta za obrazovnu delatnost u IMZ-u do oktobra 2014.g., organizujući i koordinirajući različite modalitete edukativnih aktivnosti namenjenih stručnjacima različitih profila. Od 2006.g. bila je rukovodilac i edukator četvorogodišnje edukacije iz Sistemske porodične terapije u IMZ-u. Član je Internacionalne asocijacije porodičnih terapeuta (IFTA), Srpskog lekarskog društva, sekcije za psihijatriju, i udruženja porodičnih terapeuta "Asocijacija sistemskih terapeuta". Član je Udruženja psihijatara Srbije i član Etičkog odbora Udruženja psihijatara Srbije. Bila je sekretar za edukaciju Psihijatrijske asocijacije za Istočnu Evropu i Balkan. Bibliografija dr Savete Draganić-Gajić, pored magistarske i doktorske teze ("Disfunkcionalnost bračnog odnosa i karakteristike ličnosti partnera"), sadrži 160 jedinica (radova publikovanih u inostranim i domaćim časopisima, saopštenih na medjunarodnim i domaćim skupovima, autor je i koautor poglavlja u više domaćih udžbenika, domaćih i inostranih knjiga).

Saradnik je u procesu edukacije sistemskih porodičnih terapeuta AST-a od 2015. godine.

 


 


Sofija Mastelica Stokuća, ECP

Diplomirani psiholog, porodični psihoterapeut i supervizor. Nosilac evropskog sertifikata za psihoterapiju. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Katedra za psihologiju. Višegodišnje profesionalno iskustvo gradila na području obrazovanja i psihološke podrške deci bez odgovarajućeg roditeljskog staranja, kao i kroz rad u međunarodnim organizacijama.

Edukator je u procesu edukacije sistemskih porodičnih terapeuta AST-a od 2021. godine.

 
Lana Vučičević Miladinović, ECP

Psiholog, porodični psihoterapeut, nosilac evropskog sertifikata za psihoterapiju. Diplomirala 2006. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odeljenje za Psihologiju. "Zaposlena u Beogradskom psihološkom centru na mestu koordinatora pilot projekta "Jačanje sistema ranih intervencija u Srbiji" u partnerstvu sa Unicefom i Fondacijom za otvoreno društvo". Od 2016. godine sarađuje sa NVO „GRIG“, u okviru projekta savetodavnog i psihoterapijskog rada sa porodicama mladih upućenih od strane centara za socijalni rad.

Edukator je u procesu edukacije sistemskih porodičnih terapeuta AST-a od 2017. godine.

 


 


Svetlana Dražović

Diplomirani psiholog, sistemski psihoterapeut.Andrijana Rodoičić

Sistemska porodična psihoterapeutkinja, diplomirala je na master studijama Fakulteta političkih nauka 2017. godine na smeru za socijalni rad. U periodu od 2015. do 2017. godine angažovana na Fakultetu političkih nauka u svojstvu saradnice- demonstratorke na odeljenju za socijalnu politiku I socijalni rad. Autorka je više istraživanja i tekstova na temu antisocijalnog ponašanja mladih, digitalnog nasilja, mentalnog zdravlja pomagača koji rade sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja. Trenutno angažovana u NVO Atini na poziciji koordinatorke programa direktne podrške žrtvama trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja. U okviru privatne prakse radi sa porodicama, parovima i pojedincima. Posebno fokusirana na temu traume i sekundarne traume kod profesionalaca.

Edukatorka u procesu edukacije sistemskih porodičnih terapeuta AST-a od 2021. Godine.Jelena Janjić

Sistemski porodični terapeut i master pedagog. Obrazovanje i usavršavanje nastavila je na doktorskim studijama na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je stekla i iskustvo rada u nastavnom procesu kao asistent na metodološkoj grupi predmeta. Praktično iskustvo u oblasti pedagogije stekla je i radom u školi na poziciji stručnog saradnika. Bila je deo Centra za socijalno preventivne aktivnosti, kao voditelj socioterapijskih klubova za mlade u riziku. Profesionalno iskustvo gradila je i kao organizator i kreator različitih radionica u oblasti popularizacije nauke i emocionalnog opismenjavanja dece nižih uzrasta. U trenutnoj profesionalnoj praksi usmerena je na psihoterapijski rad sa pojedincima, parovima i porodicama.

Edukator je u procesu edukacije sistemskih porodičnih terapeuta AST-a od 2022. godine.

Una Vitasović

Una Vitasović je master psiholog i sistemski porodični psihoterapeut. Osnovne i master studije psihologije završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2015. godine. Nakon studija, četvorogodišnju edukaciju za porodičnog sistemskog psihoterapeuta završila je u okviru Asocijacije sistemskih terapeuta u Beogradu. Od 2015. radila je sa porodicama, parovima i decom koji prolaze kroz različite životne krize kako u državnom sektoru, tako i u privatnoj praksi. Svoje profesionalno iskustvo započela je u oblasti pedijatrijske psihoonkologije sa porodicama u ustanovama tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite – u Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj i u Udruženju roditelja pri Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta “Dr Vukan Čupić”. U Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije radila je kao koordinator za obrazovanje pružajući podršku porodicama i njihovoj deci pri adaptaciji u postojeći obrazovni sistem. Trenutno radi u privatnoj praksi u okviru EFT Centra Srbije.

Edukator je u procesu edukacije sistemskih porodičnih terapeuta AST-a od 2022. godine.Biljana Lukic


Dr Biljana Lukić

Dr Biljana Lukić, psihijatar Diplomirala na medicinskom fakultetu u Beogradu 1994. godine; specijalizaciju iz psihijatrije završila 2000.godine. Od 2001.do 2022. godine zaposlena u Institutu za mentano zdravlje; na rukovodećim pozicijama na kliničkom odeljenju kao i u sektoru parcijalne hospitalizacije. Stekla veliko kliničko iskusvo u radu sa svim dijagnostičkim kategorijama pacijenata i njihovim porodicama. Učestvovala u brojnim medicinsko -istraživačkim projektima u vezi sa pacijentima u porodičnom kontekstu. Od 2011. godine veštak iz oblasti psihijatrije sa akcentom procena porodice i roditeljskih veština. Član Etičkog odbora Instituta za mentalno zdravlje od 2012. Pohađala edukaciju iz Sistemske porodične terapije u IMZ. Od 2022.godine radi u samostalnoj privatnoj medicinskoj praksi.

 


Nina brkic Jovanovic


Nina Brkić Jovanović

Nina Brkić Jovanović Doktor psiholoških nauka, profesor na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, katedra za psihologiju. Sistemska porodična psihoterapeutkinja. U okviru privatne prakse radi sa porodicama, parovima i pojedincima. Posebno fokusirana na temu seksualnih disfunkcija i seksualnosti u širem smislu te ima veliko iskustvo i u psihoterapijskom radu sa LGBT osobama, osobama koje žive sa HIV-om, sa klijentima koji dolaze sa temom seksualne traume i sličnim. Veoma je aktivna u naučno istraživačkom radu i autorka je brojnih istraživanja objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima od najvišeg značaja. Edukatorka u procesu edukacije sistemskih porodičnih terapeuta AST-a od 2023. godine.

 


 

 


NOVOSTI

Upis u prvu godinu edukacije u Beogradu
13. oktobar 2017. godine

eap

efta


ASOCIJACIJA SISTEMSKIH TERAPEUTA

Kralja Milana 4,
11 000 Beograd, Srbija

e-mail:
astcentar@gmail.com

 
European Association
for Psychotherapy
European Family Therapy Association
Training Institutes Chamber